Mijn account

Lees in dit artikel het succesverhaal van Marcel

Marcel Schot studeert Logistics Engineering aan de HZ en werkt via The Work Zone bij de Kerncentrale van Borssele als Projectmedewerker. Een veelzijdige functie waar hij veel kennis opdoet. Ben jij benieuwd wat voor werkzaamheden Marcel uitvoert? Lees dan mee!

Sinds begin maart ben jij begonnen met het werken als projectmedewerker bij het bedrijf Ivy Global. Je voert je werk uit bij EPZ in Borssele. Hoe bevalt het werk jou?

Het werk bevalt me enorm, het is een hele andere baan die ik hiervoor bekleedde. Het is ook samen met een vertrouwd en warm team die enorm goed met elkaar omgaat. Rond deze baan geldt wel het een en ander aan veiligheid voorzorgmaatregelen, dit is soms wel hinderlijk als ik bijvoorbeeld snel om een broodje wil in de kantine. Ik moet dan door twee poorten en 5 minuten lopen omdat het buiten de kerncentrale ligt.

Welke werkzaamheden voor jij zoal uit?

Ik houd mij voornamelijk bezig met het opschonen van de digitale workorders van de kerncentrale. Om het kort uit te leggen: De kerncentrale is een doorlopend proces die nooit stopt met het produceren van energie komende 10 jaar, toevallig in deze maand vindt de splijtstof brandstof wissel plaats om een kwart van de brandstof staven uit de reactor te vervangen, nu staat de centrale voor een paar dagen uit. Omdat de kerncentrale non stop aan het draaien is, moet er ook gekeken naar de onderhoud van de centrale. Via een computerprogramma op de locatie kunnen alle onderhoudsopdrachten teruggevonden worden, deze opdrachten zijn nu niet echt specifiek gericht naar een voorwerp maar meer in algemene zin over meerdere. Deze algemene workorders moet ik specifiek gaan maken naar een unieke workorder per uniek voorwerp, dit kan van alles zijn: het bijvullen van olie, het reviseren van een pomp of de aanleg van kabels.

Hoe ben jij bij deze bijbaan terecht gekomen?

Ik ben bij deze baan gekomen via een collega en klasgenoot tijdens de stage die hier eerst voor had gesolliciteerd tot hij een andere baan kreeg aangeboden.

Kan je het werken goed combineren met jouw studie Logistics Engineering?

Ja ik werk nu aan mijn minor en hoef daarom maar 1 dag naar school, ik heb dan 2 dagen om te werken en 2 dagen om mijn bestuursfuncties op te vullen bij mijn studentenvereniging Aqua Ad Vinum.

Zijn er dingen die jij met deze bijbaan leert, waar jij profijt van hebt voor jouw studie?

Ik leer bij deze baan te werken met collega’s die wel degelijk verstand hebben van lopende processen en het behoudt op veiligheid, ik waardeer de details in alle processen die nodig zijn om deze kerncentrale veilig te laten opereren.

Je werkt via The Work Zone voor Ivy Global bij EPZ. Hoe heb je dit proces ervaren?

Het was aan het begin wel een beetje zoeken hoe alles in elkaar zat want ik werk eigenlijk voor 3 bedrijven, daarom moet ik dan voor 3 bedrijven declareren maar naarmate je het vaker dan wordt het ook allemaal duidelijker. Ik moest wel eerst een VCA halen en naar Rotterdam rijden daar voor maar ik werd goed begeleid door heel het proces.

Zou je deze bijbaan aanbevelen aan jouw studiegenoten?

Ik zou dit zeker kunnen aanraden, het is een unieke kans om de kerncentrale als werkgever te hebben en er een centje bij te verdienen.

English version below

Marcel Schot is studying Logistics Engineering at the HZ and works through The Work Zone at the nuclear power plant in Borssele as Project employee. A diverse function where he gains a lot of knowledge. Are you curious what Marcel does in this function? Then read along!

Since the beginning of March you have started working as a project employee at the company Ivy Global. You perform your work at EPZ in Borssele. How do you like the work?

I really like the work, it's a completely different job than I did before. It is also together with a trusted and warm team which get along very well. There are some safety precautions around this job, this is sometimes a nuisance if, for example, I want a quick sandwich in the canteen. I then have to go through two gates and walk 5 minutes as it is outside the nuclear power plant.

What kind of work do you do?

I am mainly work on cleaning up the digital work orders of the nuclear power plant. To explain briefly: The nuclear power plant is a continuous process that never stops producing energy for the next 10 years, coincidentally in this month the nuclear fuel change takes place to replace a quarter of the fuel rods from the reactor, now it is the exchange for a few days. Because the nuclear power plant is running non-stop, maintenance of the power plant must also be considered. All maintenance orders can be retrieved via a computer program at the location. These orders are not really specifically aimed at an object, but more generally across several. I have to make these general work orders specifically into a unique work order per unique object, which can be anything: topping up oil, overhauling a pump or laying cables.

How did you end up with this part-time job?

I found this job through a colleague and classmate during the internship who first applied for this until he was offered a better job.

Can you combine this work with your study Logistics Engineering?

Yes, I am now working on my minor and therefore only have to go to school for 1 day, then I have 2 days to work and 2 days to fill my board duties at my student association Aqua Ad Vinum.

Are there things that you learn with this part-time job that will benefit you for your studies?

At this job I learn to work with colleagues who really understand ongoing processes and maintain safety, I appreciate the details in all processes that are necessary to make this nuclear power plant operate safely.

You work through The Work Zone for Ivy Global at EPZ. How did you experience this process?

At the beginning it was a bit of a search for how everything worked because I actually work for 3 companies, which is why I have to declare for 3 companies, but as you do it more often, it all becomes clearer. I had to get a VCA first and driving to Rotterdam for that but I was well guided through the whole process.

Would you recommend this part-time job to your fellow students?

I would definitely recommend this, it is a unique opportunity to have the nuclear power plant as an employer and earn some extra money.

Boosting
talents

Contact

The Work Zone B.V.

Edisonweg 4
4382 NW Vlissingen

post@theworkzone.nl
+31 (0)118 479 207

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!